Privacy

Deze website maakt alleen gebruik van de noodzakelijke Google Analytics-cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd (zodat dit niet te herleiden is), is gegevens delen uitgezet en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.


Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier kunnen gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder andere dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, en ervoor zorg dat onbevoegden hiertoe geen toegang hebben.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

* Eventueel voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

* Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat om: naam, adres en woonplaats, geboortedatum, datum van de behandeling en een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, en de kosten van het consult.

Klachtenregeling
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.