Privacy

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier kunnen gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder andere dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, en ervoor zorg dat onbevoegden hiertoe geen toegang hebben.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

* Eventueel voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

* Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat om: naam, adres en woonplaats, geboortedatum, datum van de behandeling en

een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, en de kosten van het consult.

In het verkeer met mijn cliënten gelden de bepalingen en de beroepscode van de VBAG. Ik ben ingeschreven zijn in het RBCZ-register en in het TCZ-register, daarom onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).Voor de klachtenfunctionaris ben ik aangesloten bij Quasir, voor de geschillencommissie bij Zorggeschil.